:: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ::
:: Thai Qualifications Framework for Higher Education ::
 

:: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ  ::
 

การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400