:: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ::
:: Thai Qualifications Framework for Higher Education ::
 

 ภาคผนวกท้ายประกาศ กกอ. (แบบ มคอ.2 - มคอ.7)

 

 มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)

 รายละเอียด

 มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

 รายละเอียด

 มคอ.4

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)

 รายละเอียด

 มคอ.5

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)

 รายละเอียด

 มคอ.6

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)

 รายละเอียด

 มคอ.7

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)

 รายละเอียด

 
 
 

 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

 

 KPI

   ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

 รายละเอียด

 

   ตัวอย่างการประเมินตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) รายปี

 รายละเอียด

 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400