:: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ::
:: Thai Qualifications Framework for Higher Education ::
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd)


    ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

 12.03.55

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
 สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555

  มคอ.1

 

 30.12.54

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554

  มคอ.1

 23.03.55 ประกาศราชกิจจา

 30.12.54

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554

  มคอ.1

 23.03.55 ประกาศราชกิจจา

 30.12.54

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554

  มคอ.1

 23.03.55 ประกาศราชกิจจา

 30.12.54

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554

  มคอ.1

 23.03.55 ประกาศราชกิจจา

 15.03.54

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)

  มคอ.1

 03.06.54 ประกาศราชกิจจา

 30.09.53

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553

  มคอ.1

 13.12.53 ประกาศราชกิจจา

 10.09.53

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553

  มคอ.1

 01.11.53 ประกาศราชกิจจา

 12.04.53

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 และการโรงแรม พ.ศ.2553

  มคอ.1

 21.06.53 ประกาศราชกิจจา

 30.11.52

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552

  มคอ.1

 29.04.53 ประกาศราชกิจจา

 16.11.52

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552

  มคอ.1

 11.01.53 ประกาศราชกิจจา

 17.09.52

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552

  มคอ.1

 25.11.52 ประกาศราชกิจจา
 
    สาขา/สาขาวิชา ที่อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

 สัตวแพทยศาสตร์ ,   รัฐประศาสนศาสตร (ตรี-บัณฑิตศึกษา),  อุตสาหกรรมเกษตร,  เทคโนโลยีชีวภาพ,   กายภาพบำบัด (ตรี-บัณฑิตศึกษา),  บริหารธุรกิจ,
 สถาปัตยกรรมศาสตร์,  ทันตแพทยศาสตร์, การบริหารการศึกษา,  สิ่งแวดล้อม, ศิลปกรรมศาสตร์,  เภสัชศาสตร์


    สาขา/สาขาวิชา ที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง การทำมาตรฐานคุณวุฒิ

    เศรษฐศาสตร์,  เกษตรศาสตร์ ป่าไม้และประมง,     ภาษาต่างประเทศ,     สาธารณสุขศาสตร์,    นิเทศศาสตร์,    แพทยศาสตร์,    ครุศาสตร์อุตสาหกรรม


    ตัวอย่าง : การพัฒนารายละเอียดหลักสูตร/รายวิชาและการรายงานผล

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400