:: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ::
:: Thai Qualifications Framework for Higher Education ::
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd)


    ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

  รมว.ลงนาม

 ประกาศ
 ราชกิจจาฯ

 วิทยากรในการจัดทำ
 มาตรฐานคุณวุฒิฯ

28.02.62  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562   มคอ.1   28.03.62   รายนามวิทยากร
26.02.62  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562   มคอ.1   06.03.62   รายนามวิทยากร
26.02.62  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562   มคอ.1   06.03.62   รายนามวิทยากร
07.11.61  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561   มคอ.1   13.12.61   รายนามวิทยากร
24.10.61  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561   มคอ.1   28.11.61   รายนามวิทยากร
21.12.60  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560   มคอ.1   20.02.61   รายนามวิทยากร
06.11.60  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560   มคอ.1   03.01.61   รายนามวิทยากร
06.11.60  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560   มคอ.1   03.01.61   รายนามวิทยากร
18.09.60  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560   มคอ.1   06.11.60   รายนามวิทยากร
20.01.60  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560   มคอ.1   13.03.60   รายนามวิทยากร
16.09.59  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559   มคอ.1   14.11.59   รายนามวิทยากร
30.12.58  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558   มคอ.1   29.01.59   รายนามวิทยากร
30.12.58  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558   มคอ.1   29.01.59   รายนามวิทยากร
16.12.58  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี)   มคอ.1   12.01.59   รายนามวิทยากร
26.06.58  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558   มคอ.1   22.07.58   รายนามวิทยากร
26.06.58  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558   มคอ.1   22.07.58   รายนามวิทยากร
29.12.57  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557   มคอ.1   06.03.58   รายนามวิทยากร
28.08.57  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557   มคอ.1   05.11.57   รายนามวิทยากร
09.08.56  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556   มคอ.1   23.09.56   รายนามวิทยากร
09.08.56  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556   มคอ.1   23.09.56   รายนามวิทยากร
12.03.55  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555   มคอ.1   02.05.55   รายนามวิทยากร
30.12.54  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554   มคอ.1   23.03.55   รายนามวิทยากร
30.12.54  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554   มคอ.1   23.03.55   รายนามวิทยากร
30.12.54  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554   มคอ.1   23.03.55   รายนามวิทยากร
30.12.54  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554   มคอ.1   23.03.55   รายนามวิทยากร
15.03.54  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)   มคอ.1   03.06.54   รายนามวิทยากร
30.09.53  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553   มคอ.1   13.12.53   รายนามวิทยากร
10.09.53  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553   มคอ.1   01.11.53   รายนามวิทยากร
12.04.53  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553   มคอ.1   21.06.53   รายนามวิทยากร
30.11.52  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552   มคอ.1   29.04.53   รายนามวิทยากร
16.11.52  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552   มคอ.1   11.01.53   รายนามวิทยากร
17.09.52  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552   มคอ.1   25.11.52   รายนามวิทยากร
 
    สาขา/สาขาวิชา ที่อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

 อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, สัตวแพทยศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, การบริหารการศึกษา, สิ่งแวดล้อม,  
 นิเทศศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม,
 สัตวบาลและสัตวศาสตร์, เกษตรศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์


    สาขา/สาขาวิชา ที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง การทำมาตรฐานคุณวุฒิ

 ประมง,  แพทยศาสตร์ และอัญมณี


    ตัวอย่าง : การพัฒนารายละเอียดหลักสูตร/รายวิชาและการรายงานผล
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel. 02-039-5617 Fax 02-039-5665