:: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ::
:: Thai Qualifications Framework for Higher Education ::
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd)


    ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

  มคอ.1

 ประกาศ
 ราชกิจจาฯ

 วิทยากรในการจัดทำ
 มาตรฐานคุณวุฒิฯ

05.11.57

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2557
  มคอ.1  28.08.57  รายนามวิทยากร

09.08.56

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556
  มคอ.1  23.09.56  รายนามวิทยากร
09.08.56  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
 สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556
  มคอ.1  23.09.56  รายนามวิทยากร

12.03.55

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
 สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555

  มคอ.1

 02.05.55  รายนามวิทยากร

30.12.54

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554

  มคอ.1

 23.03.55  รายนามวิทยากร

30.12.54

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554

  มคอ.1

 23.03.55  รายนามวิทยากร

30.12.54

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554

  มคอ.1

 23.03.55  รายนามวิทยากร

30.12.54

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554

  มคอ.1

 23.03.55  รายนามวิทยากร

15.03.54

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)

  มคอ.1

 03.06.54  รายนามวิทยากร

30.09.53

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553

  มคอ.1

 13.12.53  รายนามวิทยากร

10.09.53

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553

  มคอ.1

 01.11.53  รายนามวิทยากร

12.04.53

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553

  มคอ.1

 21.06.53  รายนามวิทยากร

30.11.52

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552

  มคอ.1

 29.04.53  รายนามวิทยากร

16.11.52

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552

  มคอ.1

 11.01.53  รายนามวิทยากร

17.09.52

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552

  มคอ.1

 25.11.52  รายนามวิทยากร
 
    สาขา/สาขาวิชา ที่อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

 อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, สัตวแพทยศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร (ตรี-บัณฑิตศึกษา), บริหารธุรกิจ, คหกรรมศาสตร์
 สถาปัตยกรรมศาสตร์, การบริหารการศึกษา, สิ่งแวดล้อม, ศิลปกรรมศาสตร์, เภสัชศาสตร์ ,นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยี, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม


    สาขา/สาขาวิชา ที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง การทำมาตรฐานคุณวุฒิ

 เกษตรศาสตร์ ป่าไม้และประมง, ภาษาต่างประเทศ, สาธารณสุขศาสตร์, แพทยศาสตร์, อัญมณี, สัตวบาลและสัตวศาสตร์


    ตัวอย่าง : การพัฒนารายละเอียดหลักสูตร/รายวิชาและการรายงานผล
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Office of the Higher Education Commission
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-6105379 fax 02-3545491