:: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ::
:: Thai Qualifications Framework for Higher Education ::
 
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ"
(ตามเครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่าย)
ครั้งที่
เครือข่าย
1
   ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง รายละเอียด ภาพการประชุม  กิจกรรมกลุ่ม
2
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  รายละเอียด ภาพการประชุม   กิจกรรมกลุ่ม
3
   ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง  รายละเอียด ภาพการประชุม   กิจกรรมกลุ่ม
4
   ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก  รายละเอียดภาพการประชุม   กิจกรรมกลุ่ม
5
   
   เรื่อง “การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)” (มคอ.5) โดย อ.วิรัช คารวะพิทยากุล
   เรื่อง “การรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)” (มคอ.6) โดย ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
   เรื่อง “การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)” (มคอ.7)  โดย รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์

 


 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400