:: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ::
:: Thai Qualifications Framework for Higher Education ::
 
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและบทบาทของผู้บริหารยุคใหม่”
วันที่ 18 สิงหาคม 2552  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 
 
 • โครงการประชุมเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายละเอียด
 • คำกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา โดย ศ.วิจารณ์ พานิช   รายละเอียด
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ” โดย ศ.วิจารณ์ พานิช  รายละเอียด
 • การนำเสนอเรื่อง “การนำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ”
  โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์)    รายละเอียด
 • การบรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและบทบาทของผู้บริหารยุคใหม่”
  โดย รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ รายละเอียด
 • การนำเสนอการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์และการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร
  โดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล  รายละเอียด
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400