การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
(สถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย)

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องเชียงใหม่ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี