:: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ::
:: Thai Qualifications Framework for Higher Education ::
 
การประชุมหารือคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา
เรื่อง กรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education)

 

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400