รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

 

 

 

 

:: ระกาศ
 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)
    พ.ศ. ๒๕๕ 
รายละเอียด 1
รายละอียด 2  
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
    พ.ศ. ๒๕๕๔ 
รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
    พ.ศ. ๒๕๕๒ 
รายละเอียด
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 31 สค 52
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียด  

 

:: ข่าประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ
 

TQF and the Development of Professional Standards Framework 6-8 May 2015 Chiangmai Orchid Hotel, Chiangmai
ตารางสรุปการกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)
ตารางสรุปการกำหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)
ข่าว TQF จากหนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2556
การประชุมวิชาการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  (TQF and Pedagogy Innovation)
Workshop on TQF and Pedagogy Innovation (for Pilot Teams) Crystal Room 1-2, Century Park Hotel, Bangkok By Prof.Dr. Jose Contreras,
    EU Expert
 
แผนภูมิแสดงการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Internationalization of Education Reform and the TQF
    วันที่ 13-14 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ   
เอกสารการบรรยายของวิทยากร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
    (9เครือข่าย 4ภูมิภาค => 19-20 มิ.ย.55 กรุงเทพมหานคร : 21-22 มิ.ย.55 จ.เชียงใหม่ : 25-26 มิ.ย.55 จ.ขอนแก่น :
    27-28 มิ.ย.55 จ.สุราษฎร์ธานี)
     รายละเอียดโครงการ     
เอกสารการบรรยายของวิทยากร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การเขียนและการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี" รายละเอียด
    (9เครือข่าย 4ภูมิภาค => 5-6 ก.ค.54 ณ กรุงเทพมหานคร : 7-8 ก.ค.54 จ.เชียงใหม่ : 11-12 ก.ค.54 จ.ขอนแก่น :
    13-14 ก.ค.54 จ.สงขลา)
การประชุมเชิงปฎิบัติการตามเครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่าย รายละเอียด.
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและบทบาทของผู้บริหารยุคใหม่”
    วันที่ 18 สิงหาคม 2552  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 
รายละเอียด
การประชุมหารือคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา 
    เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)
    วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ  
รายละเอียด
 

 


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Office of the Higher Education Commission
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  Tel. 02-039-5617 Fax 02-039-5665
 
 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 03/10/2560