การประชุมวิชาการ

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

(TQF and Pedagogy Innovation)
 

โครงการ
กำหนดการ

วันที่ 29 ตุลาคม 2556 รงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

08:30-09:00

Registration

09:00-09:15

Welcome and Opening Ceremony

Opening Remarks
    l Deputy Secretary General

       (Dr. Varaporn Seehanath)

    l EU Attaché

       (Mr. Mads Korn)

Reported by Director of Bureau of Standards and Evaluation

       (Ms. Mayuree Singkhaimuk)

09:15-09.20

Group Photo Session

09:20-10:00

Presentation on “Challenges and Experiences in Managing Changes in Curricular Reforms”

Speaker : Prof. Dr. Jose Contreras (EU expert)

 

10:00-10:15

Coffee Break

10:15-11:00

Presentation on “Experiences of Pedagogy Innovations for Learning Outcomes Development”

Speaker : Prof. Dr. Jose Contreras (EU expert)

 

11:00-12:15

Panel Discussion on “TQF: Challenges on Pedagogy Innovation”

Speaker : Prof. Dr. Pruet Siribanpitak

             Assist. Prof. BunditThipakorn

Moderator: Ms. Nipapan Gankong

 

12:15-12:30

Closing Remarks

12:30

Lunch

 

Web Design Factory