ระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม ข้าราชการ สกอ.
กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ

เอกสารดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร สกอ.
เอกสารดาวน์โหลด แบบประเมินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม