ขออภัยอยู่ระหว่างการดำเนินการ

 


Personnel Administration Group. All rights reserved.
กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ สกอ. 328 ชั้น 6 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
Telephone: 02 610 5285 E-mail: ........@mua.go.th