สัญญารับทุน สัญญาค้ำประกัน
โครงการ หรือแนวการศึกษา
รายงานตัวไปศึกษา / ดูงาน / วิจัย
แบบรายงานตัว ณ ต่างประเทศ
ใบลาไปศึกษา/ ดูงาน / วิจัย
ที่อยู่ข้าราชการ ณ ต่างประเทศ
รายงานตัวกลับ (ชั่วคราว)
รายงานตัวกลับหลังจบการศึกษา / ฝึกอบรม

 


..........................
Personnel Administration Group. All rights reserved.
กลุ่มงานบริหารบุคคล สกอ. 328 ชั้น 6 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
Telephone: 02 610 5285 E-mail: ........@mua.go.th