สถานภาพบุคลากร

- แบบคำขอมีบัตรตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- แแบบคำขอแก้ไข, เพิ่มเติม,ประวัติ

- แบบคำขอสำเนา ก.พ. 7

- แบบแจ้งความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- หนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- หนังสือลาออกจากราชการ
- แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
- แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

- แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณี ลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
- ใบมอบฉันทะ


การลาประเภทต่าง ๆ
- ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
- ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

- ใบลาพักผ่อน

- ใบขอยกเลิกวันลา

- ใบลาอุปสมบท

- ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

- แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

- ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

- ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

- แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การ ระหว่างประเทศ

- ใบลาติดตามคู่สมรส

- ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

- แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
หนังสือรับรอง
- หนังสือรับรองเงินเดือน ข้าราชการ
- หนังสือรับรองเงินเดือน พนักงานราชการ

- หนังสือรับรองเงินเดือน ลูกจ้างประจำ

- หนังสือรับรองเงินเดือน จ้างเหมาบริการ

- หนังสือรับรองเงินเดือน"โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย" (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) 
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ไทย)

- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (Eng)
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ

- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการ / มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- หนังสือรับรองเงินเดือน (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)

 


..........................
Personnel Administration Group. All rights reserved.
กลุ่มงานบริหารบุคคล สกอ. 328 ชั้น 6 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
Telephone: 02 610 5285 E-mail: ........@mua.go.th