โครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง
  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

 


..........................
Personnel Administration Group. All rights reserved.
กลุ่มงานบริหารบุคคล สกอ. 328 ชั้น 6 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
Telephone: 02 610 5285 E-mail: ........@mua.go.th