แผนสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Path) สกอ. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (สอ.)
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (ตสน.)
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ..)
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ (สยต.)
ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.)
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา (สนผ.)
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (สพน.)
ตำแหน่งอำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (สวชช.)
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการ (นก.)
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (สพบ.)

 


Personnel Administration Group. All rights reserved.
กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ สกอ. 328 ชั้น 6 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
Telephone: 02 610 5285 E-mail: ........@mua.go.th