ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ปี 2560

..........................
Personnel Administration Group. All rights reserved.
กลุ่มงานบริหารบุคคล สกอ. 328 ชั้น 6 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
Telephone: 02 610 5285 E-mail: prasong_s@mua.go.th