เอกสารเผยแพร่ความรู้ (KM)
กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ

เอกสารดาวน์โหลด การยื่นขอบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารดาวน์โหลด ขั้นตอนและการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
รวมถึงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
เอกสารดาวน์โหลด โครงการฝึกอบรมเรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยและบทบาทผู้บังคับบัญชาในการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกัน
มิให้ข้าราชการ กระทำผิดวินัย
เอกสารดาวน์โหลด โครงการฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่่ดีสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
เอกสารดาวน์โหลด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ASEAN for OHEC)
เอกสารดาวน์โหลด เอกสารประกอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553
เอกสารดาวน์โหลด คู่มือมาตรฐานความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับ ขรก.สกอ. ตามกรอบมาตรฐานของ ก.พ.
เอกสารดาวน์โหลด คู่มือข้าราชการใหม่
เอกสารดาวน์โหลด วารสารบุคลากร สกอ.
เอกสารดาวน์โหลด คู่มือสมรรถนะข้าราชการ สกอ.
เอกสารดาวน์โหลด รายงานผลการศึกษาดูงาน ประเทศแคนาดา (นบก.รุ่นที่ 2)
เอกสารดาวน์โหลด การดำเนินการ PMQA หมวด 5: การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด คู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบครม
เอกสารดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ
เอกสารดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เอกสารดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหลักของสกอ. (Core Business)

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหลักของ สกอ. (Overview)

เอกสารดาวน์โหลด เขียนผลงานอย่างไร...ให้ผ่านการประเมิน : หลักและเทคนิคการเขียนตามกรอบ ก.พ. และ อ.ก.พ. สกอ.

 

 

 

 

 

 


..........................
Personnel Administration Group. All rights reserved.
กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ สกอ. 328 ชั้น 6 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
Telephone: 02 610 5285 E-mail: prasong_s@mua.go.th