เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
----------------------------------------------------
วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2559

การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 9   ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


การประชุมเสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาใต้ตอนบน วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์