เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
----------------------------------------------------
วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2559

การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 8   ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร


การประชุมเสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาเหนือตอนล่าง วันที่ 22 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • การนำเสนอ Best plactice
     
     
     
  สถาบันอุดมศึกษา
  เรื่อง / ผู้นำเสนอ
     

   


     
  1   มหาวิทยาลัยนเรศวร 1. ห่วงโซ่อุปทาน “กล้วย” : Banana Supply Chain (BSC)
  นำเสนอโดย ผศ.ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ
     

   

  2. เครือข่ายด้านจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย เขตภาคเหนือตอนล่าง
  นำเสนอโดย ดร.วิสาข์  สุพรรณไพบูลย์

  2   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ
  นำเสนอโดย ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก


  3  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  เครื่องกรองแคดเมียมทางชีวภาพ โดยราจากตะกอนดินห้วยแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  นำเสนอโดย ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ


  4   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 90 ปี พิบูลสงครามแห่งความภาคภูมิใจ
  นำเสนอโดย ดร.สาคร  สร้อยสังวาล


  5   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม
  (Uttaradit Rajabhat University Engagement)
  นำเสนอโดย ผศ. ดร.เจษฎา มิ่งฉาย

  6   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตในรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากโรงเรียนถูกยุบรวมสู่โรงเรียนยอดนิยม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  นำเสนอโดย รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข


  7   มหาวิทยาลัยภาคกลาง ด้านการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
  นำเสนอโดย ดร.ทนงศักดิ์  เหมือนเตย


  8   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  นำเสนอโดย อ.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ
   
  9   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

  การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนกับงานวิจัย
  นำเสนอโดย อ.ทศพร  รอดเกรียง


  10   วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง
  นำเสนอโดย อาจารย์หัสชัย  ตั้งมั่ง


  11   วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เกษตรอินทรีย์ กล้าดีสู่วิถีชุมชน
  นำเสนอโดย ดร.วิชาญ  ชุ่มมั่น


  12   วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
     
  13   วิทยาลัยชุมชนตาก