เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
----------------------------------------------------
วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558

การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


การประชุมเสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันที่ 9 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี