เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
----------------------------------------------------
วันที่ 7 - 9 กันยายน 2558

การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 6  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การประชุมเสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษากลางตอนล่าง วันที่ 9 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุม LIB สำนักหอสมุด ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี