เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
----------------------------------------------------
วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2558

การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 5  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


การประชุมเสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาใต้ตอนล่าง วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่