เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
----------------------------------------------------
วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2558

การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 4  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การประชุมเสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาเหนือตอนบน วันที่ 11 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • การนำเสนอ Best Practiceในการประชุมเสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 

   

  สถาบันอุดมศึกษา
  ที่นำเสนอ Best Practice

  ผู้นำเสนอ

   

  ประเด็น

  บทความ

  ไฟล์นำเสนอ

  1

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   

  ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สู่การบริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชน

  -

  2

    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
   

  โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ : อาจารย์ยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  3

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา   
  รองอธิการบดี
   

  วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนการสอน  ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  4

    มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา
  ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบสร้างสรรค์
   

  มหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของสังคม เพื่อชุมชนที่เป็นสุขและปรองดอง

  5

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค์
  รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
   

  การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ด้านพลังงานชุมชน
  ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

  6
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
   

  โมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน 

  7
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล  

  การวิจัยเชิงพื้นที่ : การต่อยอดภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน

  8
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  พิพิธสมบัติ และ ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม

   

  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WiL)

  9
    มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  อาจารย์พิเชษฐ์ ทานิล
  คณะวิศวกรรมศาสตร์

   

  บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน

  10
    มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อาจารย์บุญฤทธิ์ คิดหงัน และอาจารย์สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (FAR-UBI
   
  การสร้างและพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
  11
    มหาวิทยาลัยพายัพ อาจารย์มาลี  คงวรรณนิติ
  ผู้ช่วยอธิการบดี
   

  การจัดการศึกษานานาชาติ

  12
    มหาวิทยาลัยเนชั่น นายอดิศักดิ์  จำปาทอง
  รักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
   

  นักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ

  13
    วิทยาลัยเชียงราย

  ดร.วีรพันธุ์   ศิริฤทธิ์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

   

  การบริหารงานวิชาการ แบบ 4D เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเชียงราย

  14
    วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

  นายอนุกูล  ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
  และ นายฐาปกรณ์  เครือระยา คณะศิลปศาสตร์

    8 ปี กับงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ว่าด้วยการสำรวจและอนุรักษ์ซ่อมแซม
  ภาพตุงค่าวธรรมแห่งนครลำปาง
  15   วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดร.โยธิน  บุญเฉลย
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าโครงการไทใหญ่ศึกษา
   

  การจัดการความรู้วัฒนธรรมไทใหญ่ ของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

  16
    วิทยาลัยชุมชนแพร่

  นำเสนอโดย นายมนัส  จันทร์พวง

   
  การพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาต่อสังคม ด้วยวิธีสอนแบบโครงงานที่ชุมชนมีส่วนร่วม
  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนแพร่
  17
    วิทยาลัยชุมชนน่าน ดร.ฌัชชภัทร  พานิช
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
   

  การจัดการเรียนรู้รูปแบบวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่บ้านห้วยลู่(ชนเผ่ามลาบรี)