เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
----------------------------------------------------
วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


การประชุมเสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 17 ธันวาคม 2557
ณ ห้องประชุมสารสิน สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • การนำเสนอ Best Practiceในการประชุมเสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

  สถาบันอุดมศึกษา
  ที่นำเสนอ Best Practice

   

  ผู้นำเสนอ

   

  ประเด็น

  บทความ

  ไฟล์นำเสนอ

  1

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
  อธิการบดี

  โปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาจรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  (TQF : Thailand Qualification Framework)

  2

  มหาวิทยาลัยนครพนม
   

  รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร.วรศิษย์  อุชัย
  รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  การพัฒนาเครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

  3

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต
  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

  “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”บทบาทมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการรับใช้สังคม :
  กระบวนการเรียนรู้คู่การให้บริการและการบูรณาการพันธกิจทั้ง ๔ ด้านของสถาบันอุดมศึกษา

  4

  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
   
  อาจารย์พรภัทรา  จำเริญ คณะครุศาสตร์
   พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ด้านสุขภาวะทางเพศ จังหวัดอุดรธานี

  5

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ  บุญเรือง
  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
  โครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรสู่สากล

  6
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   
  ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน
  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก
  7
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
   
  รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  การสร้างภาคีความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  8
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
  รองศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์เกษม และ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์
  การน้อมนาโครงการตามพระราชดาริ : สื่อ eDLTV เผยแพร่ ถ่ายทอดสู่ชุมชน
  ด้วยกระบวนการบูรณาการสู่การงานประจำในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  9
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วเวียง  นำนาผล
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
  การบูรณาการ การวิจัย การเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ : กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  10
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
  ผู้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  บุญมี
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  รูปแบบการเรียนรู้การบริการ (A Model for Service Learning :MSL)
  11
  วิทยาลัยสันตพล
   

  อาจารย์ธำรงชาติ  วงศ์อารีย์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  การบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการปฏิบัติผ่านกิจกรรมการประกวดผลงานเชิงสร้างสรรค์
  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A
  12
  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.สุกิจจา  จันทะชุม รองอธิการบดี
  สถาบันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน
  13
  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
   
  นายศึกษา   อุ่นเจริญ อธิการบดี
  วิทยาลัยพิชญบัณฑิตกับกระบวนการ การพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้แนวคิด “การปฏิบัติที่เป็นเลิศ”
  14
  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภ
   
  ดร.พงษ์ศักดิ์  ศรีวรกุล  ผู้อำนวยการ
  การบริการวิชาการงานหลักสูตรฝึกอบรม

  15

  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
   
  อาจารย์ชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
  รูปแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบสมัครใจ เพื่อยกระดับเจตคติในการพึ่งตนเอง
  ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ทนแล้ง สำหรับชาวนานอกเขตชลประทาน ในจังหวัดมุกดาหาร