เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
------------------------------------------------
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การประชุมเสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  วันที่ 6-7 สิงหาคม 2557

 • การบรรยาย “การเขียนเนื้อหาสาระทางวิชาการจากการสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ  สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย  การวิจัยศิลปะ”  โดย ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง กรรมการการอุดมศึกษา

  การนำเสนอ Best Practiceในการประชุมเสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

  กลุ่มประเด็นนำเสนอ
  วันที่เวลา สถานที่

  สถาบันอุดมศึกษา
  ที่นำเสนอ Best Practice

  ผู้นำเสนอ

  ตำแหน่ง

  ประเด็น

  บทความ

  ไฟล์นำเสนอ

  ด้านการวิจัยและพัฒนา
  วันที่ 6 ส.ค.57
  เวลา 10.30-12.00น.
  ณ ห้องประชุม
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดวงเดือน
  พิศาลบุตร
  อาคารคณะครุศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ศ.นพ.ภิรมย์  กมลรัตนกุล

  อธิการบดี

  งานวิจัยเพื่อรองรับการเป็น World Class National University

  2

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  พระนครเหนือ

  รศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

  การส่งเสริมงานวิจัยแบบสหวิทยาการเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม

  3

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ศ.ดร.ประมวญ เทพชัยศรี

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

  การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย

  4

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

  อธิการบดี

  การส่งเสริมการวิจัยแบบสหสาขาวิชาทำให้เกิดข้อขัดแย้งกับ
  การนำผลงานวิชาการ/วิจัยไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  (เนื่องจากผลงานวิจัยต้องมีน้ำหนัก>50% จึงจะนำไปใช้ได้)

  ---

  ---

  5

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์

  อธิการบดี

  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้งานวิจัย

  ---

  6

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  ผศ.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  การสร้างนักวิจัยชุมชน ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
  (Capacity Building for Community Researcher through
  Action Learning Approach)

  7

  มหาวิทยาลัยเกริก

  นายปรีชา ปิยจันทร์

  หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา

  การพัฒนางานวิจัยชุมชนเมืองเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนบางบัว
  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

  ด้านการจัดการเรียนการสอน
  วันที่ 6 ส.ค.57
  เวลา 13.00-16.00น.
  ณ ห้องประชุม
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดวงเดือน
  พิศาลบุตร
  อาคารคณะครุศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้กรณีปัญหาเป็นฐาน
  (Problem-based Learning) เสริมในหลักสูตร
  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  2

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  การใช้ Case Study และ Technology
  เพื่อเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

  3

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

  รองอธิการบดี

  การสอนด้วย CDIO

  4

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

  รองอธิการบดี

  การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบ Module

  5

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ

  รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ

  ต้นแบบนวัตกรรมการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนแบบ
  Creative Convergence

  6

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  รศ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์

  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  7

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  อาจารย์คุณภาพ

  ---

  8

  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

  ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  การพัฒนาอาจารย์ให้สอนแบบ Active Learning

  9

  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

  นายดำรง สัตยวากย์สกุล

  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  การบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา
  ของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

  10

  มหาวิทยาลัยรังสิต

  นายกิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย

  ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานวิชาการ

  การจัดการเรียนการสอนProject Based Learning
  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: RSU 101 ธรรมาธิปไตย

  11

  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  รศ.ดร.วิรัช  วรรณรัตน์

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  การพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  12

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์

  รองอธิการบดี

  การจัดการเรียนการสอนที่เน้น Activity Based Learning

  13

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  ดร.ชาญ  มายอด

  ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ

  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา

  ---

  14

  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

  ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  สหกิจศึกษา

  15

  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

  Work Based Education

  16

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์    

  อธิการบดี

  การจัดการเรียนการสอนตามหลักโมโนซุคุริ

  17

  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

  รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

  ผู้ช่วยอธิการบดี

  การเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
  ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

  ---

  ด้านการบริการวิชาการ
  วันที่ 7 ส.ค.57
  เวลา 09.30-12.00 น.
  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2
  อาคารจามจุรี 4
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1

  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

  นายวีนัส ทัดเนียม

  รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและกิจการพิเศษ

  โครงการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  2

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลสุวรรณภูมิ

  รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์

  ผู้ช่วยอธิการบดี

  การบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ
  “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว
  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกระบวนการการมีส่วนร่วม”

  3

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  โครงการบริการวิชาการ“ยุววิจัยประวัติศาสตร์”

  ---

  4

  วิทยาลัยดุสิตธานี

  นางวีรา พาสพัฒนพาณิชย์

  อธิการบดี

  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ

  ---

  5

  มหาวิทยาลัยปทุมธานี

  นางสาวอรวรรณ  พรรณบัวหลวง

  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  การบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน
  และการบริการวิชาการ (REC)

  ---

  6

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  ดร.เอกธิป สุขวารี

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

  โครงการ 1 ไร่ 1 แสน

  7

  สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

  ดร.รวีงาม โชคชัยเจริญ

  อธิการบดี

  โครงการสอนภาษาต่างประเทศในเขตอุตสาหกรรมและชุมชน
  บริเวณใกล้เคียงเพื่อรองรับ AEC