เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
------------------------------------------------
วันที่ 1-3 เมษายน 2557

 

การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประชุมเสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  วันที่ 3 เมษายน 2557

การนำเสนอ Best Practiceในการประชุมเสวนาระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก 

 

สถาบันอุดมศึกษา
ที่นำเสนอ Best Practice

 

 

 

บทความ


1

  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์      

2

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี      

3

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก      

4

  มหาวิทยาลัยเอเชียน      

5

  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว