The Higher Education Commission
The Higher Education Commission
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (The Higher Education Commission)
Image
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฏหมายการศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของ กกอ.

การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2546

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ
0201.1/3953 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง แจ้งการวินิจฉัยเพื่อการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง
การจัดระเบียบและ แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

download ใบเสนอชื่อ (แบบ สกอ.1)

 
ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งที่ 12/2559

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

เวลา 13.30 น.

 

 

 


พระราชบัญญัติ

: พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
: พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
: พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
: พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
: พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
: พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
: พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 

กฎกระทรวง

ออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

ประกาศกระทรวง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตร ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548

: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552

:::ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย พ.ศ. 2554
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2554
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2557
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2557
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกปี)
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2558
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2558
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
::::: แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
ออกตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556
::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556
::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประจำปีประเภทต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี และรายงานงบการเงินประจำปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558
:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558
:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

::::::::: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552

::::::::: ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ

::::::::: ประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2554
 
กฎ /ประกาศ/ระเบียบ ที่ยกเลิก
:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
::::::::: ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550
::::::::: ประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550