The Higher Education Commission
The Higher Education Commission
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (The Higher Education Commission)
Image
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
กฏหมายการศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของ กกอ.
 

 

 

 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ชุดที่ 3 (30 ก.ค. 2556 - 21 ม.ค. 2562)
------------------------------------------------
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
(ลาออก 30 ก.ค. 2560)

ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   
 
 
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการโดยตำแหน่ง
นายกมล รอดคล้าย
เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการโดยตำแหน่ง

         
 
นายสุเทพ ชิตยวงษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการโดยตำแหน่ง
 
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการโดยตำแหน่ง
 
นายดิสทัต  โหตระกิตย์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา
กรรมการโดยตำแหน่ง
         
 
 
นายปรเมธี  วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการโดยตำแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการโดยตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ณมน จีรังสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
กรรมการโดยตำแหน่ง

         
 
 
นายวิทยา เจียรพันธุ์
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน
 
นายอรรถพร สุวัธนเดชา
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
         
ศาสตราจารย์นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลาออก 6 ก.พ. 2560)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ์ปรีชา เถาทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลาออก 13 มิ.ย. 2561
ศาสตราจารย์ลิขิต ธีรเวคิณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ถึงแก่กรรม 23 พ.ย. 2559)
       
 
 
ศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลาออก 9 มี.ค. 2560)
ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         
พลตำรวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ถึงแก่กรรม 1 ต.ค. 2561)
         
 
 
พลตำรวจตรีชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายชวลิต หมื่นนุช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         
   
\
   
   
นายสุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการและเลขานุการ
   
 
 
นายขจร จิตสุขุมมงคล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางอรสา ภาววิมล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ
 

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ