The Higher Education Commission
The Higher Education Commission
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (The Higher Education Commission)
Image
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฏหมายการศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของ กกอ.
 
ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งที่ 14/2561

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

 

 
 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ชุดที่ 1
------------------------------------------------
   
   
   
ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย
ประธานกรรมการ

   
     
ศาสตราจารย์กิตติคุณเทียนฉาย กีระนันทน์
รองประธานกรรมการ
นายชุมพล พรประภา
รองประธานกรรมการ
         
 
 
นางจรวยพร ธรณิทร์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการโดยตำแหน่ง
นายอำรุง จันทวานิช
เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการโดยตำแหน่ง
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการโดยตำแหน่ง
         
 
 
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการโดยตำแหน่ง
 
นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการโดยตำแหน่ง
 
คุณพรทิพย์ จาละ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา
กรรมการโดยตำแหน่ง
         
 
 
นายอำพน กิตติอำพน
เลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการโดยตำแหน่ง
นายทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการโดยตำแหน่ง
ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
กรรมการโดยตำแหน่ง
         
 
 
นายสุวรรณ เค้าฝาย
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน
 
นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง
กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
         
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายถนอม อินทรกำเนิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         
 
 
รองศาสตราจารย์จีรเดช อู่สวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์อดุลย์ วิริยเวชกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         
นายประวิช รัตนเพียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารยนิพนธ์ ตุวานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         
 
 
รองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รองศาสตราจารย์มณฑล สงวนเสริมศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี เลิศปัญญาวิทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         
   
   

นายสุเมธ แย้มนุ่น
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 
 
นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุชาติ เมืองแก้ว
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายโอภาส เขียววิชัย
ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ