ดาว์นโหลดแบบฟร์อม เอกสารกลุ่ม กพร.ปี 2556

   
 

เอกสารนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี OG

   

  การจัดการความรู้ (KM)

   

เอกสารงาน PMQA

   
 
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ(PMQA)ของ สกอ.
ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
   
 
 
 
ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   โทร 0-2610-5457-9,0-2354-5617-8     โทรสาร 0-2354-5618
 ส่ง E-mail : psdg@mua.go.th.
 
©2006 . All rights reserved