ดาว์นโหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม กลุ่ม กพร. ปี 2559

   
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
การจัดทำการควบคุมภายในของสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มการติดตาม ปอ. 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ใบสมัครการประกวดการย่อหนังสือและหรือการประกวดการเขียนบทความ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คู่มือและแบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มตัวชี้วัดในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงาน
   

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

   
 

เอกสารนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี OG

   

  การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน(KM) ภายใน สกอ.ปี 2559
กิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2559 : การประกวดบทความ
กิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2559 : การประกวดย่อหนังสือ
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สกอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
การศึกษาสภาวการณ์การผลิตและพัฒนากำลังคนระหว่างปีการศึกษา 2553 - 2557 ของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน(KM) ภายใน สกอ.ปี 2558
การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน(KM) ภายใน สกอ.ปี 2557
   

เอกสารงาน PMQA

   
 
 
ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   โทร 0-2610-5457-9,0-2354-5617-8     โทรสาร 0-2354-5618
 ส่ง E-mail : psdg@mua.go.th.
 
©2006 . All rights reserved