ดาว์นโหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม กลุ่ม กพร. ปี 2558

   
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สกอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงาน
   

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

   
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปย.1 ปย.2)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ของ สกอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน)
เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2558
แบบฟอร์มการติดตาม ปอ.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มทบทวนภาระงาน และ Template การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ใบสมัครประกวดการเขียนบทความในหัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการพัฒนาองค์กร" ของ สกอ.
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 23-25 ธันวาคม 2557
แบบฟอร์มตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มภาระงานของสำนัก/หน่วยงาน
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สกอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 

เอกสารนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี OG

   

  การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน(KM) ภายใน สกอ.ปี 2558
การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน(KM) ภายใน สกอ.ปี 2557
   

เอกสารงาน PMQA

   
 
 
 
ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   โทร 0-2610-5457-9,0-2354-5617-8     โทรสาร 0-2354-5618
 ส่ง E-mail : psdg@mua.go.th.
 
©2006 . All rights reserved