รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     สำนัก/หน่วยงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

สำนักนิติการ

สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

สำนักอำนวยการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ยินดีให้บริการ