ดาว์นโหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม กลุ่ม กพร. ปี 2561/ 2562

   
แบบฟอร์มรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง new
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับสมรรถนะของ สกอ. ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของประเทศ
ข้อมูลการวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบันและบทบาทภารกิจตามกฎหมายใหม่ในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม new
ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม new
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบสำรวจความต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่บริการฐานข้อมูลงานบริการ เพื่อดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
แบบฟอร์มตัวชี้วัดในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก หนวยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ สกอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 การดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รอบที่ 2 (9 เดือน)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มการติดตาม ปอ.3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 การดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
เอกสาร คู่มือและแบบฟอร์มการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 (การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภารกิจ
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์ม ตารางสรุปเป้าหมายตัวชี้วัด 5.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองระดับสำนัก หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการพัฒนาประสิทธิภาพ
แบบฟอร์มการรายงานการควบคุมภายใน 2560
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มการตรวจสอบการดำเนินการเรื่องต่างๆ ในความรับผิดชอบ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
แบบฟอร์มคณะกรรมการและคณะทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/หน่วยงาน
คู่มือและแบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
มาตรการ/โครงการรองรับการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  ประจำปีงบประมาณ 2560
   
   
 

เอกสารนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี OG

   

  การจัดการความรู้ (KM)

การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (19 ธันวาคม 2561) new
การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน (KM) ภายใน สกอ.ปี 2561
การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน (KM) ภายใน สกอ.ปี 2560
การศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรายงานสารสนเทศการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาในสภาวการณ์การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 | ตารางภาคผนวก
การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน(KM) ภายใน สกอ.ปี 2559
กิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2559 : การประกวดบทความ
กิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2559 : การประกวดย่อหนังสือ
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สกอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
การศึกษาสภาวการณ์การผลิตและพัฒนากำลังคนระหว่างปีการศึกษา 2553 - 2557 ของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน (KM) ภายใน สกอ.ปี 2558
การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน (KM) ภายใน สกอ.ปี 2557
   

เอกสารงาน PMQA

   
 
 
ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   โทร 0-2610-5457-9,0-2354-5617-8     โทรสาร 0-2354-5618
 ส่ง E-mail : psdg@mua.go.th.
 
©2006 . All rights reserved