::ประกาศ::
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์ ครั้งทีี่ 5/2557
ขอให้ผู้รับทุนปีการศึกษา 2553-2554 download file แบบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
    - แบบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ทุนในต่างประเทศ
    - แบบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ทุนในประเทศ
ชื่อสาขาวิชาตามแผนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แบบฟอร์มยืนยันการขอรับการจัดสรรทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


::คู่มือ ::
คู่มือทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ2552-2562) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
คู่มือทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ2552-2562) สำหรับนักเรียนทุน
    - แก้ไขเนื้อหาคู่มือ หน้า 13 ข้อ 10


::แบบฟอร์ม ::
แบบฟอร์มแบบคำร้อง
แบบรายงานการศึกษา
แบบรายงานการเงิน