ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวณัชชา ญาณฐิตวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 0 2610 5377
นางจุไรพร  ขวัญนิพนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0 2610 5377
นายนพดล บุญเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 2610 5377
นางสาวอุปสรา วงศ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 2610 5377
นายธีรวัฒน์ บริจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 2610 5377