หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.สรรหานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญา และระดับปริญญาเอก ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ ความเห็นชอบเป็นรายสาขาวิชา
2.ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีคุณภาพสนอง ตอบความต้องการในการพัฒนาประเทศ และประกอบอาชีพในประเทศ
3.ผลิตกำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองรับการขาดแคลนของ ประเทศ
4.สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการผลิตบัณฑิตในคณะ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ภารกิจที่ต้องดำเนินการ
1.คณะอนุกรรมการบริหารโครงการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครรับทุน
2.สกอ.ดำเนินการอนุมัติการประกาศทุนในทุกระดับ
3.การสรรหาผู้รับทุน