สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
  กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา
  กลุ่มแผนงานและโครงการ
  กลุ่มแผนงานงบประมาณอุดมศึกษา
  กลุ่มวางแผนและพัฒนากำลังคน
  โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์


โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ทุนเรียนดีมนุษย์ & สังคม
  ภารกิจ
  บุคลากร
  คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
  เอกสารเผยแพร่
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา