pic01emnscrpic06king10
 ข่าวประชาสัมพันธ์

(01/05/61) แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561
 

(07/07/60) โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 

(18/10/61) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 

(13/09/61) PowerPointบรรยายสัมมนาสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา วันที่7-9กันยายน 2561 ณ พรินเซส ริเวอร์ แคว กาญจนบุรี
 

(19/07/61) ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลโครงการสำคัญและกรอบงบประมาณ เพื่อบรรจุลงในร่างแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562-2564
 

(10/07/61) นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564
 

(11/06/61) เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมและรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 10 มิถุนายน 2561
 

(07/06/61) แนวทางการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาครู
 

(04/06/61) ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริม ความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

(30/05/61) ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2559 - 2563
 

(24/05/61) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือที่ ศธ 0503(2)/ว 798 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
 

(07/05/61) เอกสารประการประชุมสสัมนาเพื่อชี้แจงโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
 

(21/02/61) โครงการและงบประมาณภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2573 หรือที่ กรมอนามัย
 

(21/02/61) ร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
 

(14/02/61) แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2550-2559)
 

(05/02/61) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
 

(26/01/61) แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่5 (พ.ศ.2561-2569)
 

(29/12/60) ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2559-2563 (ผลการดำเนินงานปี 2560)
 

(06/12/60) แบบฟอร์มผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ปีพ.ศ.2560-2564
 

(23/11/60) แบบฟอร์มผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ปี พ.ศ.2560-2564
 

(17/11/60) เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560
 

(19/10/60) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนหรือสอดคล้องกับแผนป้องกันและควบคุม โรคไม่ติดต่อระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 

(17/10/60) เอกสารประกอบการเสวนาแนวทางเพื่อสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาระดับภาค ในวันที่ 18 ต.ค. 60 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย
 

(12/10/60) ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560            
 

(12/10/60) ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เบื้องต้น
 

(04/10/60) เอกสารนำเสนอสำหรับที่ประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบาย และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
 

(25/09/60) การบรรยายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ สนผ.
 

(19/09/60) ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560
 

(12/09/60) เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการพิจารณาข้อเสนอแผนการดำเนินงานเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 

(07/09/60)การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่ ศธ 0503(2)/ว1407 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
 

(06/09/60) ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ลงวันที่ 5 กันยายน 2560
 

(05/09/60) ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลโครงการเพื่อรองรับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 5 กันยายน 2560
 

(13/07/60) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
 

(07/07/60) แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
 

(22/02/60) (ร่าง)นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติพ.ศ.2560-2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560
 

(22/02/60) ยุทธศาสตร์กาแฟและยุทธศาสตร์ชา ปี 2560-2564 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
 

(14/02/60) แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
 

(09/02/60) การขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560
 

(26/01/60) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ปีพ.ศ.2559-2563 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560
 

(10/01/60) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556–2560 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
 
 ผู้อำนวยการสำนัก
</a>
นางสาววัฒนาพร สุขพรต
 ปฏิทินงาน สนผ.
 เอกสารเผยแพร่
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ดาวน์โหลดที่นี่