แผนระดับอุดมศึกษา
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

นโยบายรัฐบาล
 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
นโยบายและแผนอื่นๆ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม
 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ (2 มี.ค. 58)	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 การจัดการความรู้ของ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 2557	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 การจัดการความรู้ของ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 2558	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
เอกสารอื่นๆ
 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( ณ 20 มี.ค.58)	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 สรุปข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จําแนกตามภาคและจังหวัด	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558-2561 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด