แผนระดับอุดมศึกษา
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

 แผนหน่วยงาน
 แผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558-2561 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด