การขอใบอนุญาตจัดตั้งและการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุมศึกษาเอกชน
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอชน พ.ศ. 2558	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอชน พ.ศ. 2558	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี และรายงานงบการเงินประจำปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 รวมเอกสารการขอใบอนุญาตจัดตั้งและการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุมศึกษาเอกชน	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
เอกสารอื่นๆ
 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( ณ 20 มี.ค.58)	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 สรุปข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จําแนกตามภาคและจังหวัด	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด