นโยบายและแผน ระดับชาติ
 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
นโยบายและแผนอื่นๆ
 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) 	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม
 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ (2 มี.ค. 58)	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 การจัดการความรู้ของ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 2557	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 การจัดการความรู้ของ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 2558	คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด