ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
ลำดับรูปชื่อดำรงตำแหน่ง
 1  นางสาวพรสวรรค์ วงษ์ไกร 2 เมษายน 2545-31ตุลาคม 2553
 2  นายพิเชษฐ์ อุไรรงค์ 27 เมษายน 2553-8 ธันวาคม 2554
 3   นายอาณัติ พงศ์สุวรรณ   18 มกราคม 2555-8 ตุลาคม 2557
 4    นางอรสา ภาววิมล  9 ตุลาคม 2557-11 สิงหาคม 2558
 5   นายอาณัติ พงศ์สุวรรณ   11 สิงหาคม 2558-30 กันยายน 2558
 6   นางสาววัฒนาพร สุขพรต   27 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน