สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ชั้น 15
 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 เว็บไซต์ http://www.mua.go.th/user/bpp
 อีเมล์ ติดต่อหน่วยงาน : bppmua@gmail.com

 รายชื่อ/กลุ่มงานโทรศัพท์โทรสาร
 
ผู้อำนวยการสำนัก

0 2039 5583-4
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป0 2039 5585-586
 กลุ่มแผนงานและโครงการ0 2039 5587-590
 กลุ่มวางแผนและพัฒนากำลังคน0 2039 5591-5950 2039 5655-7
 กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา0 2039 5597-600
 กลุ่มแผนงานงบประมาณ0 2039 5601-605