กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่2 (ฉบับสมบูรณ์) *

  กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
(ฉบับสมบูรณ์)
[ ปก ]
กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
Power Point กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
(ฉบับสมบูรณ์)
กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
Executive Report( English-Thai)
 
แก้ไขล่าสุด : 10/12/51  
  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) *

  กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แล้ว และให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและนำไปใช้เป็นแผนแม่บทในการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ หรือ เข้าสู่หน้า เอกสารเผยแพร่ หมวดสิ่งพิมพ์เผยแพร่
แก้ไขล่าสุด :24/12/55  
 ประเด็นปฏิรูปอุดมศึกษา รอบสอง *         สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดการประชุมปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการในเรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง เพื่อเป็นเวทีร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล อภิปราย และเสนอแนะข้อคิดเห็น โดยมีกำหนดประชุมทุกวันพฤหัสแรกของเดือนตั้งแต่ปี 2552-2553 ในช่วงเวลา 7.30 - 9.30 น.ซึ่งด้วยวิธีการนี้จะช่วยให้ได้นวัตกรรมใหม่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษา ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอุดมศึกษาให้เป็นประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างแท้จริง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีประสบการณ์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับกรอบวิธีคิดแบบราชการ แต่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในขณะนั้น ซึ่งข้อคิดเห็นที่ได้จะเป็นแนวทางที่สำคัญในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้มีคุณภาพตอบสนองกับความต้องการของสังคมไทย
กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประเด็นปฏิรูปอุดมศึกษา รอบสอง
เล่ม 1
กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประเด็นปฏิรูปอุดมศึกษา รอบสอง
เล่ม 2
กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประเด็นปฏิรูปอุดมศึกษา รอบสอง
เล่ม 3
 
แก้ไขล่าสุด : 10/08/55  
 รายงานผลการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ *

  กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

         สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดการประชุมเพื่อหารืออย่างไม่เป็นทางการ เรื่อง นโยบายการศึกษา : การปฏิรูปอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษา เพื่อร่วมเสนอแนะแนวทางในการผลักดัน/ขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษาในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ หรือ เข้าสู่หน้า เอกสารเผยแพร่ หมวดสิ่งพิมพ์เผยแพร่
แก้ไขล่าสุด : 6/8/52  
new_news->number;$i++){?>
 new_news->post[$i]->title)?>  new_news->post[$i]->icons)?> > *
new_news->post[$i]->height)?>>new_news->post[$i]->image)?> width="60" height="60"> new_news->post[$i]->content)?>new_news->post[$i]->link)?> target=new_news->post[$i]->target)?>>  
แก้ไขล่าสุด : new_news->post[$i]->update)?>  
 old_news->title)?> old_news->icons)?> > *
old_news->number;$i++){ if ($i%2==0) $n='topnav2';else $n='topnav'; echo ""; } ?>
วันที่หัวข้อ 
" . convth($menu->old_news->post[$i]->update) . "  ". convth($menu->old_news->post[$i]->title) . "
แก้ไขล่าสุด : old_news->update)?>