ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุดมศึกษา โดยทำ แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)