ความเป็นมา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ  ซึ่งกิจกรรมที่
สกอ. ดำเนินงานสนับสนุน คือ “กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช”คณะอนุกรรมการอำนวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๖  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) โดยให้อิสระกับเครือข่ายอุดมศึกษา (เครือข่าย B) ที่จะพิจารณามอบหมายภารกิจให้เครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C) เดิมที่มีการจัดตั้งแล้ว หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบใหม่ดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละเครือข่าย

เป้าหมาย : ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมสนองพระราชดำริฯตามแผนแม่บทระยะที่ ๕ ปีที่หก
(ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๔)ในกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของอุดมศึกษา