ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 70(2)
ให้รัฐอุดหนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในด้านต่าง ๆ เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)จึงเกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่ตระหนัก
ถึงความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การผลิตผลงานวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณผ่านงบกลางของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่ปี 2532 ในวงเงิน 500 ล้านบาท และต่อมาในปี 2540
ได้จัดตั้ง กองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นอีก ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท และในปี 2548
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการให้ยุบเหลือ 1 กองทุน ในวงเงิน 1,120 ล้านบาท

 


 

วัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียน
1.เพื่อให้สถาบันกู้ยืมเงินเป็นส่วนสมทบ ในการจัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาและการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถขยายการเปิดการสอนในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2.เพื่อให้สถาบันกู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ โดยให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอก
ในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง


พันธกิจ: ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสถาบัน
การผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น


วิสัยทัศน์: สถาบันอุดมศึกษาเอกชนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองในการพัฒนาประเทศ

 

คุณสมบัติของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีสิทธิในการขอยื่นกู้เงินทุนหมุนเวียน

(1) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดสรรเงินเข้ากองทุนประเภทต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขการอนุญาต
ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นข้อมูลปีล่าสุดของสถาบันนั้น ณ วันที่พิจารณาอนุมัติเงินทุน
(3) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้เปิดสาขาวิชาที่จะส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ (เฉพาะกรณีการกู้เพื่อพัฒนา
คุณวุฒิอาจารย์ประจำ)

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และวงเงินให้กู้
ร้อยละ 2 ต่อปี
-กรณีกู้เพื่อสมทบในการก่อสร้างอาคารเรียน
ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของค่าก่อสร้างแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
-กรณีกู้เพื่อสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา
ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาอุปกรณ์การศึกษาที่จัดซื้อแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

 

ร้อยละ 1.5 ต่อปี

-กรณีกู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ประจำ โดยจัดส่งไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ/
หรือระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ให้กู้ได้เต็มจำนวน (ระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 2 ปี /
ระดับปริญญาเอก ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปี /ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 7 ปี)

**วงเงินที่ให้กู้ ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่นำมาประกัน**

 

หลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกัน
- ที่ดิน หรือที่ดินและอาคารของสถาบัน จำนองเป็นประกัน
- พันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งมีกำหนดเวลาชำระคืนไม่ต่ำกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเงินกู้
- หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์

 

เอกสารที่ใช้ยื่นขอกู้
- คำขอกู้
- สำเนาหนังสือแสดงการเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนสถาบันอุดมศึกษา
- ข้อเสนอโครงการ
- งบแสดงฐานะการเงินและงบรายได้ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
- งบกระแสเงินสดของสถาบันล่วงหน้า 5 ปี
- รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันการกู้
- เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการร้องขอ

 

ระยะเวลาการยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ
ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้ 2 รอบต่อปี ตามรายการเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน

รอบที่ 1 ของปี
เดือนกรกฎาคม – กันยายน
- สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความครบถ้วน และความถูกต้องของเอกสารขอกู้ยืมเงิน
- ในระหว่าง 3 เดือนนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือนำกลับไปแก้ไขได้
จนกว่าเอกสารจะครบถ้วนสมบูรณ์
- ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินได้ก่อนวันที่ 30 กันยายน ถ้าสถาบันฯ ใด
ยื่นภายหลังวันที่ 30 กันยายน จะนำเข้าพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมในรอบถัดไป

 

เดือนตุลาคม – ธันวาคม
-คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืม รอบที่ 1

รอบที่ 2 ของปี


เดือนมกราคม – มีนาคม
- สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารขอกู้ยืมเงิน
- ในระหว่าง 3 เดือนนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือนำกลับไปแก้ไขได้ จนกว่าเอกสารจะครบถ้วนสมบูรณ์
- ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินได้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม ถ้าสถาบันฯ ใดยื่นภายหลังวันที่ 31 มีนาคม จะนำเข้าพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมในรอบถัดไป


เดือนเมษายน – มิถุนายน
- คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืม รอบที่ 2

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณา
กระบวนการดำเนินงานตั้งแต่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยื่นเอกสารการขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
กระบวนการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมเงิน จนถึงกระบวนงานสุดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอกู้ยืมนั้น ใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 60 วัน

  

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.) ชั้น 6
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2610-5441, 0-2610-5338 Fax. 0-2354-5607, 0-2354-5611
E-mail: wcf.ohec@gmail.com :::: www.mua.go.th/users/bphe/rf/