ความเป็นมา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการวิจัยให้กับสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 - 2554 และปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน โดยผ่านโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และภาคการผลิต ทั้งในส่วนของ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการวิจัยที่เกิดจากความต้องการของภาคการผลิตเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นำองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษามาวิจัยและพัฒนาร่วมกัน หรือนำเอาผลงานวิจัย องค์ความรู้และ นวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ และ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงแช่งขันของผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก และลดการนำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์จากต่างประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ SMEs ในการประกอบธุรกิจด้วยการศึกษาวิจัย โดยการสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งระบบการผลิตอุตสาหกรรม และระบบทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) อย่างครบวงจร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดให้มีการบูรณาการการดำเนินโครงการวิจัยฯและเชื่อมโยงภารกิจผ่านกลไกเครือข่าย
อุดมศึกษาเชิงพื้นที่ 9 เครือข่าย/ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารงานวิจัยมีความคล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมอบหมายให้เครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่ายระดับ C) ซึ่งก็คือ เครือข่ายบริหารการวิจัย ให้ดำเนินภารกิจสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ดำเนินโครงการวิจัยตาม Strategy & Theme ประจำปีของเครือข่ายการวิจัยแต่ละแห่ง โดยในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการประสานนโยบายด้านการวิจัยกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อดำเนินการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตการส่งออก การยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มใหญ่ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ   

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชน ดำเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม เทคโนโลยี สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมถึงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับภาคเอกชนด้วยการศึกษาวิจัย
2. เพื่อสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ และ SMEs เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
3. เป็นช่องทางพัฒนางานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ และใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
4.ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการทำงานที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ต่อภาคอุตสาหกรรม

ประโยชน์ต่อภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ

  • ลดต้นทุนการผลิต
  • ลดการนำเข้าวัตถุดิบหรือเทคโนโลยี
  • เกิดกระบวนการผลิตใหม่
  • สร้างสินค้าทดแทน
  • ระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต
  • พัฒนาความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีใหม่
  • เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้
  • สร้างความยั่งยืนให้กับการและพัฒนาของภาคเอกชน

ภาคอุตสาหกรรม
ต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นปัญหาโจทย์วิจัยให้นักวิจัยเครือข่ายฯ ดำเนินการศึกษาวิจัย เพื่อให้ผลผลิต (Output) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย (User) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีของประเทศ